ประกาศชื่อผู้ชนะ กิจกรรม “Bass Cover” โดย BassThai.com
ผู้ชนะคือ คุณณัฐพล ศิริวงศ์โสทร ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จากจังหวัดสงขลา

ขอขอบพระคุณ อาจารย์วิโรจน์ สถาปนาวัตร (อ.แป๊บ) 
มือเบสวง อินฟินิตี้ (infinity) และ "Yamaha Endorser"
ได้กรุณาช่วยตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ Bass Cover มา ณ โอกาสนี้ ครับ